Hello Spring Boot - P1. Hello world

Trong bài viết này mình sẽ hướng cách viết ứng dụng Hello world trong Spring. Các công cụ mình sử dụng bao gồm:

 • IntelliJ IDEA
 • JDK 1.8

1. Khởi tạo dự án

Với IntelliJ, chỉ trong vài click chuột bạn đã có thể khởi tạo dự án Spring boot

 • Chọn New Project > Spring Initilaliz Click next -> next sẽ xuất hiện cửa sổ giống bên dưới spring_hello_1

Có rất nhiều option khác cho việc khơi tạo spring boot, ở đây mình chọn mục web. Ở Template Engine thì mình sửa dụng Thymeleaf

2. Cấu trúc thư mục

Spring_Hello_2-1

Sau khitạo project thì intelij sẽ tạo ra cấu trúc thư mục như bên trên.

 • File pom.xml chứa các cấu hình về thư viên
 • File application.properties chứa các cấu hình của Spring boot, bạn có thể tham khảo tại đây
 • Thư viện javascript và css sẽ được đặt trong thư mục resources/static
 • View html đặt trong thư mục template

3. Ứng dụng hello

 • HelloController package com.example.demo.controller;
import org.springframework.stereotype.Controller; import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; @Controller public class HelloWorldController {   @RequestMapping({"hello","/"})   public String hello(){     return "hello";   } } 
 • hello.html
 

Title

@RequestMapping({"hello","/"}) hứng request về phía người dùng (localhost:8080/hello or localhost:8080/hello ). Sau đó sẽ điều hương về file hello.html

Run project và chờ đợi kết quả

SpringHello3

Đơn giản phải không nào.


Share Tweet Send

0 Comments
Bài viết liên quan
scrolltop