Hướng dẫn cấu hình thêm HDD -Ubuntu

Get UUID của ổ cứng

Mỗi ổ cứng đều được xác định bởi một con số duy nhất gọi là UUID Lệnh sudo blkid dùng để get UUID add_hhd

Config fstab để thêm ổ cứng mới

Đầu tiên là tạo 1 bản backup để có thể revert khi thay đổi sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.bak Sau đó thêm 1 phân vùng mới bằng việc edit file với quyền root: sudo vi /etc/fstab Thêm ở cuối file với nội dung UUID= /data1 ext4 defaults 0 2 Trong trường hợp của mình, cần mount ổ có UUID 626A29AE3F9FDEEB vào phân vùng /data_2tb với kiểu ntfs có dạng như sau:

UUID=626A29AE3F9FDEEB /data_2tb ntfs defaults    0    2 

Cuôi cùng chạy lệnh mount -a để test


Share Tweet Send

0 Comments
Bài viết liên quan
scrolltop