Backup dữ liệu vào Nas

Trong quá trình cài cắm, đôi lúc bạn cần backup dữ liệu để phòng rủi ro. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách thực hiện backup sang Nas. Các bước thực hiện

1. Mount Nas vào server cần backup

Kiểm tra ổ cứng

Gõ lệnh df -sh để kiểm tra ổ cứng da_mount-1 Trong hình vẽ mình đã mount 2 thư mụs lpic_projectbackup_it từ con Nas 192.168.xx.xx vào server mình đang thực hiện backup. Nếu chưa được mount thì connect vào phần admin của Nas để xem thư mục trong nas và user nhé.

Kiểm tra user và folder trong nas

config_nas-1 Trong trường hợp này mình mount folder backup_it và sử dụng user backup_it. Lưu ý user cần có quyền w/r nhé :D

Cài đặt CIFS

sudo apt-get install cifs-utils

Thực hiện mount

Cách đơn giản nhất để thực hiện là thêm dòng bên dưới vào file '/etc/fstab' vi /etc/fstab file

//servername/sharename /media/windowsshare cifs username=msusername,password=mspassword,iocharset=utf8,sec=ntlm 0 0

Trong trường hợp của mình: fstab-1

  • 192.168.xx.xxx/backup_it folder backup trên Nas
  • /mnt/datastore/backup folder sẽ mount trên server hiện tại
  • file: /home/arrow/keys/.backup_store_credent chứa config username và password.

username=backup_it password=xxx

Cuối cùng verify fstab bằng câu lệnh sudo mount -a Kiểm tra lại folder đã được mount chưa bằng lệnh df -h

2.Chạy lệnh zip folder cần backup

cd /mnt/datastore/backup/ tar -czvf backup_it.tar.gz [folder_path]


Share Tweet Send

0 Comments
Bài viết liên quan
scrolltop