Thêm thư viện .jar vào project Maven

Thỉnh thoảng bạn sẽ cần thêm file jar vào local repository của Maven mà không tìm được trên Maven center repository, hay muốn custom lại thư viện jar. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách thêm 1 thư viện vào project Maven.

1. Cách 1 - Sử dụng maven install

 • Chạy lệnh install jar bằng lệnh của Maven plugin
mvn install:install-file -Dfile=/xxx.jar -DgroupId=com.atv \  -DartifactId=xxx -Dversion=1.0 -Dpackaging= 
 • Sau đó add vào file pom.xml
   com.atv   xxx   1.0 

2. Cách 2 - Load từ local repository

 • Thêm config này vào file pom
   in-project  In Project Repo  file://${project.basedir}/libs  
 • Thêm dependency bạn muốn
   com.atv   xxx-1.0   1.0 

Có điểm cần lưu ý ở bước này tên file jar đặt theo dạng artifactId-version.jar (xxx-1.0.jar)

 • Thêm xxx-1.0.jar vào folder bên dưới [prorject_dir]/libs/com/atv/xxx/1.0 (repository-location/groupId/artifactId/version)
 • Trong thư mục trên thêm file xxx-1.0.pom
  4.0.0  com.atv  xxx  1.0  POM was created from install:install-file 
 • Cuối cùng test thôi :D mvn clean install -U

Share Tweet Send

0 Comments
Bài viết liên quan
scrolltop